Frågor om boutredningsman

 • Vi ärver enligt ett testamente. Hur talar vi om det för våra släktingar som är uteslutna ur testamentet?

  När någon som avlidit efterlämnar ett testamente ska testamentet delges. Vilka som ska delges beror på hur den avlidnes familjesituation såg ut men kan till exempel vara hens:

  • Make eller sambo
  • Barn eller barnbarn
  • Syskon eller syskonbarn
  • Föräldrar eller far- och morföräldrar
  • Faster, farbror, moster och morbror

  Exempel: Anna har avlidit. Hon efterlämnar brorsbarnen Beda och Charlie och morbrodern David. Anna har skrivit testamente till förmån för Beda och Charlie men David står inte med i testamentet. Testamente ska delges David.

  Det finns vissa krav på hur man delger ett testamente och det har betydelse för hur man går vidare med att fördela arvet. Det är viktigt att det blir riktigt gjort. Av olika anledningar kan man vilja att någon utomstående sköter detta och andra åtgärder som behöver göras till exempel bouppteckning. Då kan man anlita en advokat.

 • Jag och min syster kommer inte överens om arvet efter vår far

  Var och en av er kan begära att tingsrätten ska utse en boutredningsman som oftast är en advokat. Boutredningsmannen ska förvalta boet och förbereda boet för ett arvskifte. Boutredningsmannen ska i första hand försöka ena dödsbodelägarna. Om dödsbodelägarna ändå inte kommer överens om hur man ska skifta arvet gör boutredningsmannen ett tvångsskifte. Då bestämmer boutredningsmannen hur arvet ska fördelas. Ett tvångsskifte kan överklagas till tingsrätten. Vissa frågor kan dock boutredningsmannen inte bestämma över. Kommer inte dödsbodelägarna överens om en sådan sak får de vända sig till tingsrätten direkt.

 • Jag har skrivit testamente som utesluter min släkt från arv. Kan jag utse en boutredningsman i mitt testamente så att mitt testamente följs?

  Det är dödsbodelägarna som har rätt att begära boutredningsman hos tingsrätten. Du kan ändå i ditt testamente utse någon att vara testamentsexekutor. En testamentsexekutor har också rätt att begära boutredningsman och har även en sorts förtur att själv förordnas som boutredningsman av tingsrätten. Du kan rådgöra med en advokat om detta.

 • Vad är skillnaden mellan en boutredningsman och en testamentsexekutor?

  Boutredningsmannen har i allmänhet större frihet att agera än en testamentsexekutor. Boutredningsmannen kan omedelbart när hen blir utsedd av tingsrätten vidta åtgärder. Testamentsexekutorn utses i testamentet och för att hen ska kunna agera krävs att testamentet vunnit laga kraft. Det finns dock i regel möjligheter för testamentsexekutorn att kunna bli förordnad boutredningsman om tingsrätten anser att hen är lämplig.

 • Vad menas med att ett testamente vunnit "laga kraft"?

  Ett testamente vinner laga kraft om:

  • Det godkänns av de som annars skulle ärva enligt lag, eller
  • Det gått sex månader från delgivningen av testamentet utan att någon klandrar testamentet, eller
  • En domstol fastställer att testamentet gäller och domen inte längre kan överklagas.

  Att ett testamente vunnit laga kraft får betydelse främst eftersom man då kan genomföra arvskiftet.

 • En av dödsbodelägarna vill ha sin advokat som boutredningsman.

  Boutredningsmannen ska vara helt opartisk vilket denne inte är om hen redan företräder någon av dödsbodelägarna. Att utse en boutredningsman kan gå till så här:

  1. En av dödsbodelägarna ansöker hos tingsrätten om att en viss person ska vara boutredningsman
  2. Förslaget skickas av tingsrätten till övriga dödsbodelägare
  3. Övriga dödsbodelägare får svara till tingsrätten och själva komma med eget förslag på vem som ska vara boutredningsman om de vill.
  4. Kan parterna inte enas om vem som ska vara boutredningsman ska tingsrätten utse någon annan som boutredningsman.
  5. Om å andra sidan alla dödsbodelägare är överens om att en viss person ska utses blir i allmänhet hen boutredningsman om tingsrätten finner hen lämplig.
 • Vi är många dödsbodelägare och bor på olika håll. Vår faster som gått bort bodde på annan ort. Hur gör vi med allt?

  I en sådan situation kan det också vara bra att ha en boutredningsman även om dödsbodelägarna är ense. Förutom att förbereda arvskifte så förvaltar boutredningsmannen dödsboet. Det innebär bland annat att betala räkningar, se till att bostad töms och sägs upp eller säljs och andra praktiska göromål. Boutredningsmannen förordnas av tingsrätten och kan agera. Det blir mindre krångligt än om dödsbodelägarna ska lämna fullmakter som inte heller alltid godtas av till exempel en bank.

 • Jag och min bror vill ha samma saker efter vår mor.

  Att skifta lösöret kan ibland vara det svåraste att komma överens om. En värdering av föremålen som görs av en värderingsman kan bli aktuellt för att på så sätt se till att var och en får lika mycket. Har man fortfarande svårt att komma överens kan det bli aktuellt att turas om att välja varsin sak eller lottdragning. Ibland kan arvingarna få lämna bud på de saker de är intresserade av. En boutredningsman kan hjälpa till vid delning av lösöret.